คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกันสัญจร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย กองประกันคุณภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2566

               คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับเกียรติจากกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา  เข็มทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในกลุ่มสถาบันราชภัฏ

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin