คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2565

       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร นำทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมหารือกับ  ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วางแผนงานแถลงข่าวการรับรองหลักสูตรและสถาบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2565  

 
 

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

วันที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin