คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เม.ย.65

วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมเปิด เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

วันที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin