คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช นำผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพ “ชราแบบสุขกายใจ สไตล์ผู้สูงวัยในยุค 5G”

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม

--------------------------------------------

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการบูรณาการสุขภาพกายและจิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเสกสรร วิมลธรรม ผอ.รพ.สต.หนองหัวแรด เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เมื่อเข้าสู่วัยชรา “ชรา ชะลอได้”, เรื่อง ผู้สูงวัยรู้เท่าทันโลกดิจิทัล และแอพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ “เล่นโซเชียลอย่างไรให้รู้เท่าทัน” โดย ดร.อลงกรณ์ สุขเรืองกูล, การฝึกบริหารสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม “ชราแบบมั่นใจไม่หลง ไม่ลืม” โดย อ.วริศรา ปั่นทองหลาง, การออกกำลังกายโดยประยุกต์ใช้ตาราง 9 ช่อง ร่วมกับกิจกรรมเข้าจังหวะบาสโลบ โดย อ.สุมนทิพย์ บุญเกิด, การบรรยายเรื่อง โภชนาการและการจัดอาหารให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ กิจกรรมประกวดแข่งขันการทำข้าวแผะ เมนูอาหารเชิงสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราช โดย อ.กัลยาวีร์      อนนท์จารย์ และคณะ และกิจกรรมอารมณ์เป็นเรื่องที่ไร้ตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อคนใกล้ชิด “สำรวจอารมณ์ของตนเองและการฝึกสมาธิบำบัด SKT” โดย อ.กัลยา พันธุ

โครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 60 คน เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งวัยสูงอายุเป็นช่วงวัยที่เปลี่ยนผ่านด้านภาวะสุขภาพ จากการ “เกิดโรค” เป็นการ “เสื่อมสภาพ” ของร่างกายตามวัย และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังมากขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งหมด 3 รุ่น เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ กลับไปใช้สำหรับการดูแลสุขภาพ และการชะลอความเสื่อมตามวัยสูงอายุได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามช่วงวัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป