คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1   กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า

2   ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

3   คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะ ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

4   ประกันสัญจร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย กองประกันคุณภาพ

5   ศึกษาดูงาน และวางแผนการทำงานร่วมกับสถาบันพี่เลี้ยง 7 กุมภาพันธ์ 2565

6   การประชุมทบทวนแผนคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2565

7   สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยม วันที่ 26-27 มกราคม 2565

8   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่อง ฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัย

9   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.โนนสูง

10   โครงการจิตอาสา “ราชภัฏโคราชร่วมใจสู้ภัยโควิด”

11   ม.ราชภัฏโคราช ร่วมมือกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ผลิตบัณฑิตพยาบาล ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

12   ม.ราชภัฏโคราช จับมือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขับเคลื่อนหลักสูตรพยาบาล ปั้นบุคลากรทางการแพทย์ดูแลประชาชน

13   พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยนครพนม

14   การประชุมหารือและพัฒนาหลักสูตรใหม่พยาบาลศาสตร์บัณฑิต กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง วันที่ 5 มกราคม 2564