คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า

กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เม.ย.65

ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะ ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์