คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า

ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะ ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกันสัญจร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย กองประกันคุณภาพ