คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เม.ย.65

ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา ผาติเสนะ ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกันสัญจร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย กองประกันคุณภาพ